3W,5W,10W uv laser

The UV laser series products have stable power and high integration. Small size, long life, excellent beam quality, high stability, and can be customized according to user needs.

 • 15w high power UV laser
  RFH15w high power UV laser cutting carbon fiber
  RFH15w gāo gōnglǜ zǐwài jīguāngqì qiēgē tànxiānwéi wèishéme tàn qiān wéi qiēgē xuǎnzéle RFH gāo gōnglǜ zǐwài jīguāngqì? Gāo gōnglǜ zǐwài jīguāngqì duǎn bōcháng, gāofēng zhí chéngwéi qiēgē tànxiānwéi shǒuxuǎn tànxiānwéi shì jīng huán yǎng tú céng chǔlǐ hé shímò yāpò de tànhuà xiānwéi zhī chēng de, qí yōudiǎn shì zhòngliàng qīng, kàng zhāng qiángdù gāo, zài suǒyǒu mìdù dī de rénzào héchéng shǒubǐng cáiliào zhōng, yěshì zuì jiāngù de. Mùqián, zài xǔduō jiàowéi gāoduān dì chǎnpǐn shàng, tànxiānwéi yǒuzhe guǎngfàn de yùnyòng. Lìrú zài fùhé cáiliào, tǔmù jiànzhú děng hángyè zhōng huì yùnyòng dào tànxiānwéi, shènzhì zài hángkōng hángtiān lǐngyù dōu yǒu hěn guǎngfàn de yùnyòng. Nàme, zài rúcǐ gāoduān dì lǐngyù, yòng shénme lái qiēgē bǎoguì de tànxiānwéi ne?RFH gěi nǐ mǎnyì de dá'àn. Yóuyú tànxiānwéi de chāo gāo yìngdù, tōngcháng chǎngjiāmen huì cǎiyòng 15w de gāo gōnglǜ zǐwài jīguāngqì jìnxíng qiēgē, ér RFH15w gāo gōnglǜ zǐwài jīguāngqì jiùshì yīgè xiāngdāng bùcuò de xuǎnzé.RFH15w gāo gōnglǜ zǐwài jīguāngqì nénggòu fàngshè chū 355nm de zǐwài jīguāng, duǎn màichōng, gāo guāngshù zhìliàng, gāofēng zhí gōnglǜ děng tèdiǎn, ràng qí zài bùtóng lǐngyù yǒuzhe jí yōuyuè de yìngyòng tèxìng. Ér zài tànxiānwéi fāngmiàn, chāo gāo yìngdù zài jīguāng zhī xià qīngyì jiù néng bèi qiēgē, bìngqiě zuìxiǎo jīngdù nénggòu dádào 0.2Mm, wánquán fúhéle mùqián suǒyǒu lǐngyù de yāoqiú. Qiě qí qiēgē sùdù fēicháng kuài, zài dī tàn jiénéng de tóngshí, shìyòng yú fēi háng shì liúshuǐxiàn shēngchǎn, xiàolǜ jí gāo, zhìliàng zuì jiā. Lìngwài, rè yǐngxiǎng hūlüè bùjì de tèdiǎn, ràng rè yǐngxiǎng qūyù de rèxiàoyìng bù huì chǎnshēng, yě bù huì yóuyú jīguāng shù néngliàngguò gāo ér pòhuàile bǎoguì de cáiliào, dàdà jiàngdīle shēngchǎn de chéngběn, bǎohùle cáiliào yuánběn dì xìngzhì. Nénggòu wèi gāoduān lǐngyù tígōng jìshù zhīchí hé shēngchǎn zhīchí, yīzhí yǐlái dōu shì RFH de róngxìng, dàizhe zhè fèn xìnrèn,RFH jiāng bùduàn nǔlì jīngjìn jìshù, wèi zài gèng duō cáiliào shàng jìnxíng jiāgōng ér bùduàn nǔlì. 展开           615 / 5,000   翻译结果   RFH15w high power UV laser cutting carbon fiber Why choose RFH high power UV laser for carbon brazing cutting? High-power UV laser with short wavelength and high peak becomes the first choice for cutting carbon fiber Carbon fiber, known as epoxy-coated and graphite-compressed carbon fiber, has the advantage of being light weight, high tensile strength, and the strongest of all low-density man-made synthetic handle materials. At present, carbon fiber is widely used in many high-end products. For example, carbon fiber is used in composite materials, civil construction and other industries, and even in the aerospace field. So, in such a high-end segment, what is used to cut precious carbon fiber? RFH gives you satisfactory answers.
  15w high power UV laser
 • High power nanosecond UV laser
  High power nanosecond UV laser and green laser cutting PCB board
  High power nanosecond UV laser and green laser cutting PCB board Cutting PCB circuit boards, is it better to use a UV laser or a green laser?   PCB panels are often used to carry hardware with electronic chips. Under the current situation that the price of electronic chips continues to rise, how to make PCB panels into more practical and precious electronic chips has become a very important issue.
  High power nanosecond UV laser
 • water-cooled UV laser
  Russian customer purchased water-cooled UV laser as the core light source of laser wire stripping machine
  RFH water-cooled UV laser goes abroad to serve Russian laser wire stripping machine companies China's UV laser wire stripping technology has won recognition from foreign customers Russian customer purchased water-cooled UV laser as the core light source of laser wire stripping machine   Laser wire stripping machine can use laser to strip and cut wire insulation, which is a new application of laser in material processing. The traditional wire stripping process requires the use of wire strippers or wire strippers, and the use of mechanical wire strippers with a higher degree of motorization is also one of the methods of mass production. However, none of the above methods are more convenient than the laser wire stripping machines that have been widely used in recent years.
  water-cooled UV laser
 • nanosecond solid-state UV laser
  RFH nanosecond solid-state UV laser has high repetition rate and efficient cutting of FPC cover film
  RFH nanosecond solid-state UV laser has high repetition rate and efficient cutting of FPC cover film 15 years of ingenious forging of high-power UV laser, narrow pulse width, high-precision cutting of FPC cover film What are the advantages of 15w nanosecond solid-state UV laser to make FPC cover film cutting easier   Nanosecond solid-state UV laser is used for FPC cover film cutting, laser marking has the characteristics of high repetition rate, high frequency and narrow pulse width, so it can achieve efficient processing, and customers love it
   nanosecond solid-state UV laser
 • 20w high-power UV lase
  20w high-power UV laser marks stainless steel with high quality
        clear   Túpò chuántǒng bìlěi,20w gāo gōnglǜ zǐwài jīguāngqì gāo zhìliàng dǎ biāo bùxiùgāng duǎn màichōng, chóngfù pínlǜ gāo, gāo gōnglǜ zǐwài jīguāngqì jiějué bùxiùgāng dǎ biāo wèntí bùxiùgāng dǎ biāo, yòng gāo gōnglǜ 20W zǐwài jīguāngqì bùxiùgāng shì jiànzhú hé shēngchǎn gōngjù de zhòngyào cáiliào, qiáng de yìngdù yǐjí nài fǔshí xìng dōu ràng qí chéngwéile mùqián rénlèi shēngchǎn chóng yào de cáiliào zhī yī. Bùxiùgāng cáiliào mùqián chángcháng yòng dǎ bái de fāngshì zài biǎomiàn kēzì, ruì fēng héng jiùshì bùxiùgāng dǎ bái jìshù de yánjiū zhǔlì zhī yī, qí tuīchū de gāo gōnglǜ 20W zǐwài jīguāngqì jiùshì bùxiùgāng dǎ bái de lìqì. Láizì zhènjiāng de hóng xiānshēng zài bùxiùgāng dǎ bái fāngmiàn céngjīng yǒu xǔduō wèntí, dàn dāng tā lái dào ruì fēng héng cānguān zhīhòu, zhèxiē wèntí dōu yíngrèn'érjiě. Hóng xiānshēng zài ruì fēng héng zǒngbù cānguānle zǐwài jīguāngqì dǎ bái de quán guòchéng, bìng duì zǐwài jīguāngqì dì xìngnéng hé cāozuò tíchū bù shǎo de wèntí, dāngrán, ruì fēng héng de gōngzuò rényuán yě yīyī wéi tā dáyí jiě huò. Zǐwài jīguāngqì shì tōngguò guāngbān zài bùxiùgāng biǎomiàn de huà kè jìn háng dǎ biāo dì, bìngqiě kǎolǜ dào bùxiùgāng de gāo yìngdù, zǐwài jīguāngqì jiào dà de de màichōng kuāndù hé fēngzhí gōnglǜ, nénggòu duì zhè zhǒng pòhuài yùzhí jiào gāo de cáiliào jìnxíng túpò. Qícì, ruì fēng héng zǐwài jīguāngqì de cāozuò bìng bù fùzá, jiànyú tā shēngchǎn de yuánlǐ, shǐyòng zìzhǔ yánfā de diào Q xìtǒng yǐjí jiē tōng chéngxù, jiù kěyǐ liánjiē jìsuànjī jìnxíng jiǎndān cāozuò, yě kěyǐ tōngguò yīxiē miànbǎn duì cāozuò jìnxíng shèzhì. Lìngwài, zǐwài jīguāngqì de yùnxíng nénggòu 24 xiǎoshí wěndìng, dǎ bái jīngdù dádào 0.2Mm zuǒyòu, bìngqiě zài dǎ bái guòchéng zhōng bù huì chǎnshēng fěnchén, shì wánquán lǜsè huánbǎo de gāo kējì chǎnpǐn. Duì hóng xiānshēng lái shuō, zuān yǐnrù ruì fēng héng zǐwài jīguāngqì nénggòu bāngzhù tā jiějué dǎ bái jīngdù de wèntí, yě néng dàdà jiéshěng chéngběn, wèi tā kuòdà shēngchǎn guīmó tí gōng liǎo bù xiǎo de bāngzhù, tā yě yīncǐ yǔ ruì fēng héng dáchéngle chángqí hézuò, hùlì gòng yíng. 展开           616 / 5,000   翻译结果   Breaking through traditional barriers, 20w high-power UV laser marks stainless steel with high quality Short pulse, high repetition rate, high power UV laser solves the problem of stainless steel marking Stainless steel marking with high power 20W UV laser Stainless steel is an important material for construction and production tools. Its strong hardness and corrosion resistance make it one of the most important materials for human production. Stainless steel materials are often engraved on the surface by whitening. Ruifengheng is one of the main research forces of stainless steel whitening technology. The high-power 20W ultraviolet laser launched by Ruifengheng is a powerful tool for stainless steel whitening.
  20w high-power UV lase
 • 3w5w UV laser marking plastic bag date
  3w5w UV laser source marking plastic bag date, better than ink coding
  Plastic bag packaging date, marking with 355 UV 3w laser is textured   3w5w UV laser marking plastic bag date, better than ink coding Be responsible! RFH nanosecond solid-state laser marks the date of plastic packaging bags, safe and secure   According to national regulations, the production date must be marked on the plastic packaging bag, otherwise it will be regarded as illegal production. No matter what kind of product it is, important information needs to be sprayed on the packaging to warn consumers. So, how to spray code on the surface of plastic packaging?
  3w5w UV laser marking plastic bag date
 • Cold source UV laser
  Cold source UV laser marking plastic medical equipment
  Cold light source UV laser marking plastic medical equipment   Laser marking of plastics has become commonplace in industrial equipment, medical devices, aerospace components, auto parts and general household appliances.
  Cold source UV laser
 • UV 3D Laser Marking Glass
  UV 3D Laser Marking Glass, Ceramic Cups
  UV 3D Laser Marking Glass, Ceramic Cups Keeping up with the forefront of the trend, UV 3d laser will take you to experience the extraordinary creation technology     Ultraviolet 3D laser is a brand-new product developed by RFH in recent years. It is specially aimed at marking 3D three-dimensional objects. It has been applied in a small range in some fields and is in the process of continuous promotion.
  UV 3D Laser Marking Glass
1 ... 40 41 42 43 44 ... 90

A total of 90 pages

Get the latest offers Subscribe for our newsletter

Please read on, stay posted, subscribe, and we welcome you to tell us what you think.

Leave A Message
Leave A Message
If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.

Home

Products

About

contact