10W-15W uv laser
 • uv dpss laser
  355nm uv dpss laser engraving glass cup is the best choice
  355nm uv dpss laser engraving glass cup is the best choice   S9 glass bottle scale marking, full of advantages! RFH S9 series ultraviolet lasers take the lead in the application field of glass bottle marking by virtue of its advantages in energy cross-concentration, high resolution, narrow pulse width, short wavelength, and fast light speed. The printed scale is clear and accurate, without any burrs.  
  uv dpss laser
 • Laser engraving glass
  Laser engraving glass, green laser or UV laser, which is better
  Laser engraving glass, green laser or UV laser, which is better   At present, green lasers are widely used in the production of marking and engraving beer glasses, so many manufacturers have accelerated the promotion of production lines, and in fact, RFH UV lasers can also mark on glass.
  Laser engraving glass
 • UV laser
  Why does glass marking need a UV laser instead of a fiber laser?
  Wèishéme bōlí dǎ biāo xūyào yòng zǐwài jīguāngqì ér bùshì guāngxiān jīguāngqì? Ào lì gěi!RFH nà miǎo gùtǐ zǐwài jīguāngqì duǎn màichōng dǎ biāo bōlí shì shénme ràng RFH zǐwài jīguāngqì zài bōlí jiāgōng lǐngyù de yōushì jǐn xiǎn bōlí shì xiàndài shèhuì zuì zhòngyào de cáiliào zhī yī, zài rénlèi shēnghuó de fāngfāngmiànmiàn fā huī zhuó zhòngyào de zuòyòng, ér rújīn bōlí de zhìzào chúle zhùzhòng shǐyòng zhī wài, yě kāishǐ zhùzhòng měiguān. Bù shǎo chǎngjiā zài shēngchǎn bōlí mén, bōlí chuāng jí bōlí gōngyìpǐn shí, dūhuì xuǎnzé zài biǎomiàn jìn háng dǎ biāo lái jìnxíng zhuāngshì. RFH zǐwài jīguāngqì shì RFH yánfā jīgòu jīngguò shù shí nián de nǔlì, mùqián bǐ guāngxiān jīguāngqì gèngjiā shìhé bōlí dǎ biāo gōngyì. Zǐwài jīguāngqì nénggòu lìyòng zǐwài duì bōlí biǎomiàn jìn háng gāo zhìliàng, gāo sùdù de jiāgōng. Bù shǎo bōlí zhìzào shāng liǎojiě dào RFH de zǐwài jīguāngqì hòu, dōu lái dào RFH zǒngbù jìnxíng cānguān. Zài cānguān guòchéng zhōng RFH wèi gè chǎngjiā zhǎnshìle zǐwài jīguāngqì de shǐyòng guòchéng. Zǐwài jīguāngqì nénggòu bāngzhù fāchū jīngmì jùjí de guāngbān, jiāgōng rè yǐngxiǎng qū jí xiǎo, bù huì chǎnshēng rèxiàoyìng ér dǎozhì zhōubiān bōlí cáiliào chǎnshēng sǔnhài, bìngqiě jiāgōng de zhìliàng jí gāo. Chúle yǐshàng yōudiǎn wài, zài RFH zǐwài jīguāngqì jiāgōng néng guòchéng dāngzhōng, zhǐ xūyào jiǎndān de cāozuò, jiù nénggòu ràng jīguāngqì zài bōlí nèibù huò biǎomiàn xùnsù diāokè chú suǒ xū de tú'àn, zuìdà chéngdù shàng jiǎnshǎole jiāgōng de shícháng, jiéshěngle chéngběn. Cǎiyòng shuǐlěng fāngshì jiàngwēn, ràng RFH zǐwài jīguāngqì de shǐyòng gèngjiā chāoqián, yě gèngjiā jùbèi shílì, shì cáng zài RFH yánfā xià de xiǎo xīnsī. Duǎn màichōng, gāo guāngshù zhìliàng, gāofēng zhí gōnglǜ ràng RFH zǐwài jīguāngqì zài bōlí jiāgōng lǐngyù de yōushì jǐn xiǎn, yě ràng gèng duō de chǎngjiā yuànyì xìnlài RFH, guāngxiān jīguāngqì yě zhújiàn zài bōlí jīguāng jìshù fāngmiàn tuìchǎng, zhuǎnzhàn gèngjiā shúxī de lǐngyù. Show more           592 / 5,000     Translation results   Why does glass marking need a UV laser instead of a fiber laser? Ollie! RFH nanosecond solid-state UV laser short pulse marking glass What makes the advantages of RFH UV lasers in glass processing
  UV laser
 • Green Laser Marking Source Module for glass
  Green Laser Marking Source Module for Cosmetics glass bottle laser sculpture peeling
  Green Laser Marking Source Module for Cosmetics glass bottle laser sculpture peeling
  Green Laser Marking Source Module for glass
 • 3W 5W 355nm uv laser source engraving
  3W 5W 355nm uv laser source engraving 1-3mm ultra-white glass
  3W 5W 355nm uv laser source engraving 1-3mm ultra-white glass
  3W 5W 355nm uv laser source engraving
 • Nanosecond DPSS UV laser glass for beer engraving
  Nanosecond DPSS UV laser glass for beer engraving
  Nanosecond DPSS UV laser glass for beer engraving
  Nanosecond DPSS UV laser glass for beer engraving
 • Laser Etching and Engraving Glass with diode-pumped water cooled UV laser
  Laser Etching and Engraving Glass with diode-pumped water cooled UV laser
  Laser Etching and Engraving Glass with diode-pumped water cooled UV laser 
  Laser Etching and Engraving Glass with diode-pumped water cooled UV laser
 • Nanosecond 532nm green laser for crystal and glass engraving
  Nanosecond 532nm green laser for crystal and glass engraving
  Nanosecond 532nm green laser for crystal and glass engraving
  Nanosecond 532nm green laser for crystal and glass engraving
 • Engraving glass with 532nm green laser module
  Engraving glass with 532nm green laser module
  Engraving glass with 532nm green laser module
  Engraving glass with 532nm green laser module
 • Glass engraving with a rotary ultraviolet (UV) laser engraving system
  Glass engraving with a rotary ultraviolet (UV) laser engraving system
  Glass engraving with a rotary ultraviolet (UV) laser engraving system
  Glass engraving with a rotary ultraviolet (UV) laser engraving system
 • 532nm green nanosecond lasers engraving for every type of glass
  532nm green nanosecond lasers engraving for every type of glass
  532nm green nanosecond lasers engraving for every type of glass
  532nm green nanosecond lasers engraving for every type of glass
 • Glass trophy engraving with high power 355 nm diode-pumped solid-state UV laser
  Glass trophy engraving with high power 355 nm diode-pumped solid-state UV laser
  Glass trophy engraving with high power 355 nm diode-pumped solid-state UV laser
  Glass trophy engraving with high power 355 nm diode-pumped solid-state UV laser
1 2 3 4 5

A total of 5 pages

Get the latest offers Subscribe for our newsletter

Please read on, stay posted, subscribe, and we welcome you to tell us what you think.

Leave A Message
Leave A Message
If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.

Home

Products

About

contact